วัดพระธรรมกายออเรกอน

รัฐออเรกอน สหรัฐอเมริกา

ประวัติและผลงานวัดพระธรรมกายออเรกอน (พอสังเขป)

1.ชื่อวัด  ภาษาไทย                  :          วัดพระธรรมกายออเรกอน

              ภาษาอังกฤษ              :          OREGON MEDITATION CENTER

สถานที่ตั้ง                   1244 NE Cesar E Chavez Blvd,  Portland, OR 97232

โทรศัพท์                     (503) 252-3637

Email :                        OMC072@yahoo.com

Web site :                   https://oregonmeditation.center/

Facebook :                  https://www.facebook.com/oregon.meditationcenter

2.ประวัติการก่อตั้ง

วัดพระธรรมกายออเรกอน เป็นวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ลำดับที่ 69 และเป็นวัดสาขาของวัดพระธรรมกาย ลำดับที่ 8 ในภาคพื้นอเมริกา จากทั้งหมด 18 วัด สาขา  โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  ที่เมตตาให้สถาปนาวัดพระธรรมกายออเรกอน ขึ้น เพื่อสานต่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ)  ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย เพื่อแผ่ขยายสันติสุข ให้กว้างไกลไปสู่ชาวโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์  

วัดพระธรรมกายออเรกอนตั้งอยู่ ณ เลขที่  1244 NE. Cesar E.Chavez Blvd., Portland, OR 97232 USA  มีพื้นที่ 0.67 เอเคอร์ หรือประมาณ 1.69 ไร่ และเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2548  ได้เริ่มใช้จัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา รวมถึงการปลูกฝังศีลธรรมให้กับชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตาม ตลอดจนการขยายสันติสุขจากการนั่งสมาธิ เจริญภาวนา ให้กับทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

3. ด้านบุคลากร

พระธรรมทูตที่เคยอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปี 2559 จำนวน 4 รูป ดังนี้

1.พระใบฎีกาวาริส ติณฺณถทฺโธ พรรษา 18 เจ้าอาวาส
2.พระมหาคำสาย อินฺทปญฺโญ พรรษา 13
3.พระมหาธีรวัฒน์ วิสุทธิชโย พรรษา 11
4.พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ พรรษา 9

เจ้าหน้าที่อุบาสก
1. กัลยาณมิตรตรี จาตุรนนท์

พระธรรมทูตที่เคยอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปี 2560 จำนวน 4 รูป ดังนี้

1.พระใบฎีกาวาริส ติณฺณถทฺโธ พรรษา 18 เจ้าอาวาส
2.พระมหาคำสาย อินฺทปญฺโญ พรรษา 13
3.พระมหาธีรวัฒน์ วิสุทธิชโย พรรษา 11
4.พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ พรรษา 9

เจ้าหน้าที่อุบาสก
1. กัลยาณมิตรตรี จาตุรนนท์

พระธรรมทูตที่เคยอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปี 2562 จำนวน 5 รูป ดังนี้

 1. พระครูภาวนานันทวิเทศ วิ. (นที นนฺทภทฺโท)                                      
 2. พระครูปลัดทรงพล ขนฺติธมฺโม          
 3. พระสมนึก  นนฺทสิทฺโธ
 4. พระมหาพลสันต์   พลคฺคชโย                 
 5. พระหฤษน์ โชติรตโน

พระธรรมทูตที่เคยอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปี 2563 จำนวน 6 รูป ดังนี้

 1. พระครูภาวนานันทวิเทศ วิ. (นที นนฺทภทฺโท)                                      
 2. พระครูปลัดทรงพล ขนฺติธมฺโม          
 3. พระสมนึก  นนฺทสิทฺโธ
 4. พระณัฐดนัย โชติปณฺโญฺ 
 5. พระมหาพลสันต์    พลคฺคชโย                
 6. พระหฤษน์ โชติรตโน

พระธรรมทูตที่เคยอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปี 2564 จำนวน 5 รูป ดังนี้

 1. พระครูภาวนานันทวิเทศ วิ. (นที นนฺทภทฺโท)              
 2. พระไพบูลย์ ธมฺมวโร                                     
 3. พระสมนึก  นนฺทสิทฺโธ                     
 4. พระหฤษน์ โชติรตโน
 5. พระมหาอุกฤษฏ์ 

พระธรรมทูตที่เคยอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปี 2565 จำนวน 7 รูป ดังนี้

 1. พระครูภาวนานันทวิเทศ วิ. (นที นนฺทภทฺโท)              
 2. พระไพบูลย์ ธมฺมวโร                          
 3. พระครูปลัดทรงพล ขนฺติธมฺโม          
 4. พระสมนึก  นนฺทสิทฺโธ                     
 5. พระหฤษน์ โชติรตโน
 6. พระมหาอุกฤษฏ์                        
 7. พระรณกฤต กตปุญฺโญ 

พระธรรมทูตที่เคยอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปี 2566 จำนวน 6 รูป ดังนี้

 1. พระครูภาวนานันทวิเทศ วิ. (นที นนฺทภทฺโท)              
 2. พระไพบูลย์ ธมฺมวโร                          
 3. พระครูปลัดทรงพล ขนฺติธมฺโม          
 4. พระสมนึก  นนฺทสิทฺโธ                     
 5. พระหฤษน์ โชติรตโน                        
 6. พระรณกฤต กตปุญฺโญ                       

ปัจจุบันมีพระธรรมทูตที่อยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปี 2567 จำนวน 6 รูป ดังนี้

 1. พระมหาสมบัติ  อินฺทปญฺโญ               พรรษา 29   เจ้าอาวาส
 2. พระไพบูลย์ ธมฺมวโร                           พรรษา 26
 3. พระครูปลัดทรงพล ขนฺติธมฺโม           พรรษา 23
 4. พระสมนึก  นนฺทสิทฺโธ                      พรรษา 15
 5. พระหฤษน์ โชติรตโน                         พรรษา 13
 6. พระรณกฤต กตปุญฺโญ                       พรรษา  9

เจ้าหน้าที่ อุบาสิกาและศรัทธาวาส ประจำปี 2567 จำนวน 4 คน

 1. กัลฯวรกันยา สากระแสร์
 2. กัลฯอุทัย  สมศรี
 3. กัลฯณัชชารีย์ องอาจ
 4. กัลฯสุนันทา ประทุมทอง

4.ด้านการเผยแผ่

– ถ่ายทอดสดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือน และ ปฏิบัติธรรมจากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ทุกคืนวันเสาร์แรกของแต่ละเดือน โดยปฏิบัติธรรมพร้อมกันทั่วทุกมุมโลก

-จัดคลาสสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นทั้ง In-Person และ Online

 • ทางออนไลน์ (Online) ทุกวันพุธ และ ทุกวันเสาร์เวลา 15:00-16:30 น.
 • จัดคลาสสมาธิในวัด (In-Person) ทุกวันอังคาร, พฤหัสและ ทุกวันเสาร์ เวลา 9:00-10:30 น.
 • จัดคลาสสมาธินอกวัดที่ The Yard apartment Portland วันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน Yard apartment Portland เวลา 13:00-14:00 น.

จัดกิจกรรมงานบุญทุกวันอาทิตย์ภาคสายสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนา ภาคบ่ายเป็นการบรรยายธรรม โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่  09:30-15:00น.

-จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา,วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา, กฐิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *